Home Algemene voorwaarden
Let’s collab

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vennootschap onder firma Website Bedrijf Twente h.o.d.n. Crossmedia House (kvk-nummer: 57790620), hierna “Crossmedia House” gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.
1.4 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en andere gegevens op de website van Crossmedia House, in brochures van Crossmedia House dan wel in ander promotiemateriaal van Crossmedia House, zijn indicatief en gelden aldus slechts bij benadering. Een afwijking ten opzichte van de gegevens zoals vermeld op de website, in brochures dan wel ander promotiemateriaal, kan geen gegronde reden zijn voor ontbinding, vernietiging en/of wijziging van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2. Prijsopgave/Offertes
2.1 Alle door Crossmedia House opgestelde aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgebrachte offertes gelden 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2.2 Opdrachten dienen door de wederpartij schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Crossmedia House begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper behoudt Crossmedia House zich het recht voor om de aanbieding binnen een termijn van drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
2.4 Mondelingen toezeggingen verbinden Crossmedia House slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn ondertekend.
2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Crossmedia House opgegeven prijzen exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en/of rechten en exclusief verzend-, transport-, en/of portokosten. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld in euro’s (€).

3. Uitvoering van de overeenkomst bij voltooiing opdracht
3.1 De overeenkomst tussen Crossmedia House en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Crossmedia House zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Crossmedia House kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.3 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hen aan Crossmedia House verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Crossmedia House is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Crossmedia House is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Crossmedia House kenbaar behoorde te zijn.
3.4 De wederpartij is gehouden Crossmedia House te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
3.5 Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de wederpartij niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de wederpartij.
3.6 Crossmedia House heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Crossmedia House is niet aansprakelijk voor door deze derden veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.
3.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren door Crossmedia House worden opgeschort totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.Levertijd en leveringscondities
4.1 De levertijd, dan wel de uitvoeringstermijn met betrekking tot de te leveren diensten c.q. werkzaamheden, zal worden bepaald aan de hand van hetgeen door partijen is overeengekomen. Genoemde termijnen gelden telkens slechts als een indicatie en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4.2 Indien Crossmedia House gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Crossmedia House ter beschikking heeft gesteld.
4.3 Zodra Crossmedia House merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Crossmedia House daarover contact op met de wederpartij. De verplichtingen van de wederpartij blijven onveranderd. Alleen bij excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd dan wel uitvoeringstermijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht, daaronder tevens begrepen een (te) late aanlevering van informatie, materiaal en/of andere benodigdheden en bij ingebrekestelling door de wederpartij. Indien de overschrijding het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst c.q. meer werk, zoals bedoeld in artikel 5, heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft, bij overschrijding van de opgegeven termijn, nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.
4.4 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het vestigingsadres van Crossmedia House.

5. Zet-, Druk of andere Proeven
5.1 De door de wederpartij aan Crossmedia House verstrekte gegevens, zoals ontwerpen, teksten, databestanden en tekeningen, worden door Crossmedia House niet op juistheid gecontroleerd, tenzij Crossmedia House en de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 De wederpartij is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Crossmedia House ontvangen zet-, druk- of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of voorzien van commentaar waaruit duidelijk blijkt welke fouten en/of gebreken hersteld moeten worden, aan Crossmedia House terug te zenden.
5.3 Crossmedia House is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde zet-, druk- of andere proeven.
5.4 Elke, op verzoek van de wederpartij, vervaardigde proef, wordt in rekening gebracht (bovenop de overeengekomen prijs), tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat de kosten van deze proeven bij de overeengekomen prijs zijn inbegrepen.

6. Wijziging van de overeenkomst en Meerwerk
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen en te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Crossmedia House de wederpartij hierover tevoren inlichten. Crossmedia House is gerechtigd aan de wederpartij meerkosten in rekening te brengen.
6.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Crossmedia House daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.4 Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te zijn kan Crossmedia House een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.

7. Opschorting, Ontbinding en Opzegging van de Overeenkomst
7.1 Crossmedia House is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien: a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst Crossmedia House ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; c) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d) Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Crossmedia House kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; e) De wederpartij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
7.2 Voorts is Crossmedia House bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Crossmedia House kan worden gevergd.
7.3 Indien Crossmedia House tot opschorting , opzegging of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden of opgezegd door Crossmedia House, zal Crossmedia House in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de ontbinding of opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Crossmedia House extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Crossmedia House anders aangeeft.
7.5 Indien de wederpartij een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel de overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt, dan zal wederpartij, ongeacht de reden van ontbinding, opzegging of beëindiging, de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van derden) integraal aan Crossmedia House vergoeden. Indien met de wederpartij een vaste prijs overeen is gekomen voor de opdracht dan is de wederpartij gehouden om, bij tussentijdse ontbinding, opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Crossmedia House te betalen, te vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerde, en door Crossmedia House gemaakte kosten.
7.6 Indien Crossmedia House de overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt en de reden van opzegging, ontbinding of beëindiging is toe te rekenen aan de wederpartij dan zal de wederpartij, de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van derden) integraal aan Crossmedia House vergoeden. Indien met de wederpartij een vaste prijs overeen is gekomen voor de opdracht dan is de wederpartij gehouden om bij tussentijdse ontbinding, opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Crossmedia House te betalen, te vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerd, en door Crossmedia House gemaakte kosten.
7.7 De opzegging, ontbinding of beëindiging is in ieder geval aan de wederpartij toe te rekenen indien de overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of beëindigd, ingevolge artikel 6.1 onder a tot en met e en 6.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

8. Overmacht
8.1 Crossmedia House is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
8.2 Onder “overmacht” in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die levering en/of tijdelijke levering door Crossmedia House redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend,internet storingen waardoor bestanden niet kunnen worden verstuurd en/of ontvangen, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden die maken dat bepaalde buitenwerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, niet of niet tijdige levering door leveranciers van Crossmedia House, brand, oorlog of oorlogsgevaren.
8.3 Indien Crossmedia House bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren mits naar redelijkheid en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Crossmedia House heeft voorts het recht de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk blijft.
8.4 Crossmedia House is gerechtigd om, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt is Crossmedia House gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de eventueel door de wederpartij geleden dan wel te lijden schade.

9. Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storing of overmaking op de door Crossmedia House aangegeven bank- of girorekening. Indien in een overeenkomst / offerte een andere termijn wordt aangehouden, dan is deze geldig.
9.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan wel het termijn die in een overeenkomst / offerte is overeengekomen, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
9.3 Vanaf het intreden van het verzuim is de wederpartij rente verschuldigd over het opeisbare bedrag ter hoogte van 1% per maand. Ook is de wederpartij vanaf het moment dat hij in verzuim is de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van de Crossmedia House op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Crossmedia House verschuldigde.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Crossmedia House geleverde zaken blijven eigendom van Crossmedia House totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Crossmedia House gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2 Door Crossmedia House geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Crossmedia House veilig te stellen.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Crossmedia House daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.5 Voor het geval dat Crossmedia House haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Crossmedia House of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Crossmedia House zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
10.6 Eerst indien de eigendom van de geleverde zaken is overgedragen c.q. overgegaan is de wederpartij gerechtigd om, voor zover van toepassing, de geleverde zaken te openbaren dan wel te verspreiden.

11. Onderzoek & Reclames
11.1 De wederpartij is verplicht terstond na de in ontvangstneming van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, deze op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare gebreken te controleren. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te worden ingediend, in ieder geval binnen acht werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de zaken c.q. oplevering van de werkzaamheden, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd. Een en ander geldt ook voor klachten over facturen.
11.2 Ingebruikneming van zaken geldt als acceptatie. Bovendien kunnen geringe afwijkingen, onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen en kleur, die uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of die algemeen worden geaccepteerd, nooit grond voor klachten opleveren.
11.3 Het recht van reclame vervalt indien geleverde zaken zijn bewerkt, doorgeleverd, verspreid en/of geopenbaard.
11.4 Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, behoudens voor zover Crossmedia House aan de wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
11.5 Indien van een gebrek later dan de in artikel 10.1 genoemde termijn melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.6 Indien een klacht gegrond is, zal Crossmedia House de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Crossmedia House een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Crossmedia House in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 11.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien Crossmedia House aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 De aansprakelijkheid van Crossmedia House voor schade van de wederpartij, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Crossmedia House wordt gedekt c.q. uitgekeerd. Indien de schade niet door de verzekeraar van Crossmedia House wordt gedekt c.q. uitgekeerd wordt aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het voor de opdracht overeengekomen dan wel gefactureerde bedrag, met een maximum van € 5.000,00 Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Crossmedia House. Onder Crossmedia House zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
12.3 Crossmedia House is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de wederpartij verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 3.4 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Crossmedia House.
12.4 Crossmedia House is voorts niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Crossmedia House.
12.5 Crossmedia House is overigens steeds bevoegd de schade van de wederpartij zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de wederpartij alle medewerking zal verlenen.
12.6 Crossmedia House is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 De wederpartij dient Crossmedia House binnen één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de Wederpartij haar recht om Crossmedia House aansprakelijk te stellen verwerkt.

13. Vrijwaringen
13.1 De Wederpartij vrijwaart Crossmedia House voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Crossmedia House toerekenbaar is.
13.2 Indien Crossmedia House uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Crossmedia House zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Crossmedia House, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Crossmedia House en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

14. Intellectuele Eigendom en Auteursrecht
14.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Crossmedia House de rechten en bevoegdheden die Crossmedia House toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Alle door Crossmedia House verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Crossmedia House worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.3 De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Crossmedia House niet gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Crossmedia House recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de Crossmedia House een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
14.4 Crossmedia House heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
14.5 De wederpartij garandeert Crossmedia House dat door de nakoming van de overeenkomst en door het gebruik van de van de wederpartij ontvangen zaken zoals, filmmateriaal, muziekmateriaal, ander geluidsmateriaal, fotografische opnamen, databestanden e.d., er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving. De wederpartij vrijwaart Crossmedia House zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

15. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16. Overdracht
16.1 Crossmedia House is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit met haar gesloten overeenkomsten over te dragen aan een andere al dan niet aan een met Crossmedia House gelieerde (rechts)persoon, door welke overdracht Crossmedia House uit haar verplichtingen jegens de wederpartij zal zijn ontslagen. Crossmedia House zal de wederpartij van de overdracht in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De wederpartij stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht.
16.2 Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit een met Crossmedia House gesloten overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Crossmedia House zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

17. Toepasselijk Recht
17.1 Op de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en aanvullende overeenkomsten en de uitvoering daarvan of op deze Algemene Voorwaarden zelf is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen in goed onderling overleg, zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
17.4 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Crossmedia House is gevestigd.

KVK: 57790620 | ABN Amro Bank: NL92ABNA0487264533 | BTW: NL852737646B01

Let’s collab
Plan een gesprekGratis SEO scan